PRINCIPLE project

Fáilte go dtí an suíomh
idirlín do thionscadal
PRINCIPLE

Tá i gceist le PRINCIPLE acmhainní a chur ar fáil sa Ghaeilge, san Ioruais, sa Chróitis agus san Íoslainnis ar mhaithe le hInnealtóireacht teanga (Providing Resources in Irish, Norwegian, Croatian and Icelandic for Purposes of Language Engineering). Cuibhreannas cúig bhall ar leith a chuireann an tionscadal i bhfeidhm: 

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (Comhordaitheoir Tionscadail), Ollscoil na hÍoslainne, Dámh na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Sóisialta, Ollscoil Ságrab, Leabharlann Náisiúnta na hIorua, Iconic Translation Machines Ltd.

Tionscadal dhá bhliain atá in PRINCIPLE atá maoinithe faoin tSaoráid um Chónascadh na hEorpa (CEF) (Gníomh 2018-EU-IA-0050, Comhaontú Deontais INEA/CEF/ICT/A2018/1761837). An phríomhaidhm atá leis ná Acmhainní Teanga (AT) d’ardchaighdeán a aithint, a bhailiú agus a phróiseáil i gcás ceithre chinn de theangacha Eorpacha atá ar easpa acmhainní:

 •   An Chróitis
 •   An Íoslainnis
 •   An Ghaeilge
 •   An Ioruais (Bocmál agus an Nua-Ioruais)

Thosaigh an tionscadal i Meán Fómhair 2019 agus críochnóidh sé i mí Lúnasa 2021.

Cruthóidh PRINCIPLE na hAT saineagraithe ar ardchaigheán seo chun cur le caighdeán na n-aistriúchán sna Bonneagair Seirbhísí Digiteacha ag r-Cheartas agus r-Sholáthair trí chórais mheaisínaistriúcháin réimsedhírithe (innill eTranslation de chuid CEF).

Déanfar na hAT ar ardchaighdeán seo a aithint mar a leanas:

 •   Tá comhlachtaí náisiúnta agus páirtithe leasmhara áirithe sa Chróit, san Íoslainn, san Iorua agus in Éirinn tar éis toilliú AT a chur ar fáil do chuibhreannas PRINCIPLE mar ‘ghlacadóirí luatha’
 •   Forbróidh Iconic Translation Machines innill mheaisínaistriúchán néarach ó na hAT atá deonaithe chun caighdeán na n-acmhainní a dheimhniú. Cuirfear córais mheaisínaistriúcháin ar fáil do na ‘glacadóirí luatha’ fad a mhaireann an tionscadal chun caighdeáin a dheimhniú i gcásanna fíor-úsáide agus chun aiseolas a thiomsú.
 • Cuirfear AT ar fáil ansin d’innill eTranslation CEF tríd an tairseach ELRC-SHARE.

Achoimre ar an Tionscadal PRINCIPLE

 1. Bailítear Acmhainní Teanga (AT) ó shealbhóirí sonraí agus ó ‘ghlacadóirí luatha’ ó gach ceann den 4 thír atá páirteach (sna sainréimsí r-Cheartas agus r-Sholáthair)
 2. Cruthaítear córais mheaisínaistriúcháin ó na hAT seo agus déantar iad a mheas chun aschur ar ardchaigheán a chinntiú
 3. Cuirtear na córais mheaisínaistriúcháin ar fáil saor in aisce do ‘ghlacadóirí luatha’ fad a mhaireann an tionscadal
 4. Úsáideann na ‘glacadóirí luatha’ na córais mheaisínaistriúcháin agus tugann aiseolas
 5. Bunaithe ar an measúnú atá déanta ar aschur an mheaisínaistriúcháin agus ar an aiseolas atá faighte ó na glacadóirí luatha, déantar AT ar ardchaighdeán a aithint
 6. Déantar AT comhthreomhara ar ardchaighdeán a uaslódáil go dtí an tairseach ELRC-SHARE chun feabhas a chur leis an gcóras uathaistriúcháin r-Aistriúchán.

Beidh na príomhghníomhartha a leanas ar bun in PRINCIPLE agus iad ag teacht i bhfeidhm i gcéimeanna ar leith i rith an tionscadail.

 • Gníomh 1: Cur i bhFeidhm an Tionscadail
 • Gníomh 2: Anailís chásúsáide, Riachtanais Sonraí agus Réiteach Sonraí
 • Gníomh 3: Forbairt, measúnú agus imlonnú na gcóras meaisínaistriúcháin
 • Gníomh 4: Aithint, Bailiú agus Comhdhlúthú na nAcmhainní Teanga
 • Gníomh 5: Saothrú agus Inbhuanaitheacht
 • Gníomh 6: Forleathadhn

Agus sinn níos mó ná leath slí tríd an tionscadal, tá acmhainní teanga bailithe againn ó shuim sealbhóirí sonraí agus glacadóirí luatha ó na ceithre thír. Rinneadh anailís agus cóiriú ar na sonraí seo le haghaidh forbairt mheaisínaistriúcháin, bunaithe ar chásúsáideanna a aontaíodh roimh ré. Tá córais meaisínaistriúcháin néarach saincheaptha cruthaithe ag Iconic Translation Machines le haghaidh na glacadóirí luatha seo a leanas:

 • Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
 • CIKLOPEA D.O.O. (An Chróit)
 • An Roinn Gnóthaí Eachtracha (An Íoslainn)
 • Standards Norway
 • An Roinn Gnóthaí Eachtracha (An Iorua)

Tá meastóireacht na gcóras seo ar bun faoi láthair agus táthar ag súil le tuilleadh glacadóirí luatha a chur leis an dtionscadal agus córais mheaisínaistriúcháin saincheaptha a chruthú dóibh i gcaitheamh na míonta amach romhainn, agus tiocfaidh deireadh leis an dtionscadal i mí Lúnasa 2021.

Acmhainní

Acmhainní:

· Bileog/físghrafaic PRINCIPLE

Naisc Úsáideacha:

Imeachtaí

Dátaí le haghaidh ceardlanna:

Le dearbhú i R1/R2 2021

Dátaí le haghaidh comhdhálacha ina mbeidh ionadaíocht ag PRINCIPLE:

Rinneadh ionadaíocht ar PRINCIPLE ag seisiún an phóstaeir den XVII Cruinniú Mullaigh ar an Meaisínaistriúchán a reáctáladh in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (Éire) ar an 19-23 Lúnasa 2019. Rinneadh an páipéar a leanas a fhoilsiú in imeachtaí na comhdhála: www.aclweb.org/anthology/W19-6718.pdf

Cuirfear PRINCIPLE i láthair ag an gcomhdháil EAMT 2020 i mí na Samhna 2020. Foilsíodh páipéar dar teideal “Progress of the PRINCIPLE Project: Promoting MT for Croatian, Icelandic, Irish and Norwegian” in imeachtaí na comhdála, atá ar fáil anseo (lch. 465-6).

Teagmhálacha

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (Éire) – Andy Way, Comhordaitheoir Tionscadail, andy.way@adaptcentre.ie

Iconic Translation Machines (Éire) – Dana Davis Sheridan, dana@iconictranslation.com

Dámh na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Sóisialta, Ollscoil Ságrab (An Chróit) – Petra Bago, Comhordaitheoir Bailiúchán Sonraí, pbago@ffzg.hr

Ollscoil na hÍoslainne (An Íoslainn) – Gauti Kristmannsson, gautikri@hi.is 

Leabharlann Náisiúnta na hIorua (An Iorua) – Jon Arild Olsen, jon.olsen@nb.no